Μνημόνια Συνεργασίας

Mnimonio1label 

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας 

 Mnimonio2label

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας

 Mnimonio3label Μνημόνιο Συνεργασίας με το Σωματείο Μέριμνας για το ειδικό παιδί "Αγία Μαρίνα"

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2023