Πλήθος ανά Έτος

1 Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας 2012-2013 Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2014
2 Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας 2011-2012 Τρίτη, 27 Αύγουστος 2013

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2024